Enkel oversigt over kurser til medarbejdere og ledere i
service- og oplevelseserhvervet

NICE Education giver dig inspiration og overblik over uddannelser inden for servicebranchen.
Her har du mulighed for at finde den uddannelse, der passer dine mål og behov.

Anvend filtreringsfunktionen til at sortere i alle kurserne

Found 71 Results
Page 1 of 1

Skab serviceoplevelser sammen med gæsten


Relaterede kurser: Rundt om konflikten med gæsten Service og værtskab på hotel og restaurant

February 13, 2017


Anerkendende ledelse


Deltageren kan efter kurset anvende en anerkendende tilgang til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Desuden kan deltageren efter kurset sikre en fremadrettet og konsensusorientering løsning af konflikter og en løsningsorienteret tilgang til problemer.

April 26, 2015


Crowd-control, ledelse og praktisk planlægning


Efter endt uddannelse er deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer med baggrund i gældende lovgivning.

March 10, 2015


Drejebog for events


Efter uddannelsen kan deltageren skabe et styringsværktøj, en drejebog, til koordinering af en events forskellige faser, under hensyntagen til viden om logistik, ressourcer og faser. Deltageren kan koordinere en event i forhold til de enkelte faser, der indgår.

March 3, 2015


Evaluering af events


Efter uddannelsen kan deltageren opstille milepæle og mål for eventens proces og slutprodukt samt etablere konstruktive dialoger i forbindelse med formidling af data og viden.

March 30, 2015


Facilitering af udviklingen af en eventidé


Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med forskellige værktøjer og metoder til at deltageren selvstændigt kan analysere kundens behov, lede idégenereringsprocesser samt foretage en kvalificeret udvælgelse af events og kommunikere eventforslag videre til kunden/beslutningstager.

March 16, 2015


Formidling og oplevelser


Deltageren arbejder med formidling om forskellige naturområder og anvendelse af forskellige formidlingsteknikker. Tilpasning af naturformidling til forskellige målgrupper og forskellige naturområders muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter, oplevelser og publikumsfaciliteter.

March 30, 2015


Gastronomen som vært


Deltageren kan skabe positive helhedsoplevelser for gæsterne ved at forstå betydningen af værtskab og kunne sætte mål for eget værtskab; herunder kan deltageren endvidere fordele ansattes medansvar i værtskabet. Deltageren kan afdække gæsternes behov og ønsker og således vejlede dem ud fra stedets muligheder. Deltageren kan ligeledes levere gastronomi, som inkluderer “værtskabet” og understøtter virksomhedens koncept.

April 26, 2015


I frontlinjen i receptionen


Deltageren kan efter kurset anvende kommunikations- og samtaleteknikker til at fremme forståelsen mellem gæst og medarbejder og imødekomme gæstens forventninger til service og oplevelser.


Interkulturel kompetence i jobudøvelsen


Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.


Kommunikation i teams


På kurset lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

March 30, 2015


Kommunikation og konflikthåndtering – service


Deltageren lærer om kommunikation og samtaleteknik, så deltageren får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.


Kommunikation og kulturforståelse


Deltageren kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse, samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne på en måde, der tager hensyn til passagerernes kulturelle baggrunde.

April 26, 2015


Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening


Deltagerne vil kunne kommunikere og anvende sit kropsprog i en serviceorienteret gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. Deltagerne vil kunne anvende kommunikative redskaber til afdækning af gæstens forventninger, ønsker og behov.


Kommunikation som ledelsesværktøj


Efter uddannelsen er deltageren bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

May 3, 2015


Kulturafstemt kommunikation i salg og service


Efter uddannelsen er deltageren opmærksom på kulturmødets betydning og hvad kulturforskelle indebærer og kan dermed tilpasse kommunikation til samarbejdspartnerens kulturbaggrund og forventning til service samt til virksomhedens servicemål.

April 26, 2015


Kulturafstemt kommunikation i salg- og servicesituationer


Efter uddannelsen er deltageren opmærksom på kulturmødets betydning og hvad kulturforskelle indebærer og kan dermed tilpasse kommunikation til samarbejdspartnerens kulturbaggrund og forventning til service samt til virksomhedens servicemål.

March 30, 2015


Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening


Deltagerne kan ved hjælp af kommunikationsforståelse og kendskab til kulturskikke, omgangsformer og normer levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters særlige behov og ønsker. Deltageren kan endvidere med gæstens behov i fokus initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

April 26, 2015


Kundeanalyse og e-strategi


På kurset arbejdes der med strategisk brug af internettet til e-forretning, markedsafsøgning og valg af kundegrupper. Hvad der er af mulighederne omkring IT-løsninger i forhold til virksomhedens e-handels/e-business målsætning, e-shops, e-kataloger, e-handelspladser, intranet og ekstranet funktionaliteten, og hvad er forskellene i mellem offline og online indsatser.


Kundeservice


Tværgående uddannelse om kundeservice. Deltageren kan efter uddannelsen forstå de faktorer, der spiller en afgørende rolle i bestræbelserne for at yde god service. Deltageren lærer at være opmærksom på den mangeartede kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

March 30, 2015


Kundeservice i detailhandelen


Salgsmedarbejderen kan yde kundeservice, der er i overensstemmelse med butikkens serviceprofil, servicekoncept og målgruppens forventninger, og kan derved tiltrække og fastholde kundegruppen.


Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen


Efter uddannelsen kan deltageren yde kundeservice og deltage i kvalitetsarbejdet. Deltageren kan håndtere forskellige kundetyper. På uddannelsen arbejdes blandt andet med kundeforståelse og loyalitet, konflikthåndtering samt kulturdifferentieret service.

April 26, 2015


Lean support i produktionen


Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.


Ledelse af innovationsprocesser


Efter uddannelsen kan deltageren på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvend enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau.

May 3, 2015


Ledelse og samarbejde


Efter uddannelsen kan deltageren løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau og er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere.


Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler


Efter uddannelsen kan deltageren i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter samt gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.


Medarbejderinvolvering i ledelse


Efter uddannelsen kan deltageren igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces.


Møde- og konferencetilrettelæggelse


Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og konferencer samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå.

April 26, 2015


Personligt salg – kundens behov og løsninger


Efter uddannelsen kan deltageren anvende forskellige salgsteknikker til at afdække kundens købsbehov og -motiver samt præsentere kunden for en optimal løsning. Deltageren bliver i stand til at aflæse forskellige kundetyper, så der kan gennemføres en tilpasset salgssamtale.


Personlig udvikling til arbejde og uddannelse


Deltageren lærer at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og uddannelse inden for dit fagområde.


Præsentation af menuer


Deltageren kan ved præsentation af menuer anvende kommunikationsteorier, præsentationsteknikker og retorik. Deltageren kan ved vejledning om menuer og valg af vin dertil yde gæster betjening, som opleves personlig og nærværende.


Receptionens innovative serviceydelser


Uddannelsen er for erfarne medarbejdere i receptioner, som ønsker ny inspiration og værktøjer inden for udvikling af innovative serviceydelser. Uddannelsen giver kompetence til at udvikle serviceprodukter i tråd med virksomhedens brand ud fra viden om serviceydelser, virksomhedens gæster, værtskab, gæstebetjening og gæstepsykologi.


Revenue Management ved gæstebetjening


Under salgsprocessen ved gæstebetjening i reception og ved servering kan deltageren trække på en viden om virksomhedens indtægtsplanlægning og salg samt anvendelse af Revenue Management til at optimere indtjeningen, uden at der gives køb på kundens serviceoplevelse. Deltageren kan beregne og analysere nøgletal for virksomhedens kapacitet.


Rundt om konflikten med gæsten


Deltageren kan i gæstebetjeningen via sin personlige fremtræden udvise konfliktdæmpende adfærd og fremme en anerkendende kommunikation i en konfliktsituation. Deltageren kan i situationen håndtere konflikt med gæsten i konfliktens forskellige faser og samtidig udvise serviceminded adfærd.


Salg og service i gæstebetjening


Deltageren kan anvende anerkendende kommunikation til at fremme virksomhedens salg og service ved etablering af god og nærværende kontakt med gæsten. Deltageren kan anvende forskellige salgs- og servicemetoder i gæstebetjeningen, der fremmer opbygningen af virksomhedens gæsterelation.


Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere


På kurset arbejdes der med de grundlæggende teknikker indenfor salg og kundeservice, således at deltageren vil have en forståelse for, hvordan generelle salgsteknikker benyttes i forhold til kunden i det direkte salg og service.


Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen


Med viden om virksomhedens serviceniveau i gæstebetjeningen, får deltageren grundlag og redskaber til at samarbejde med kolleger om at skabe god serviceoplevelse for den enkelte gæst og til at fremme virksomhedens image inden for service.


Samarbejdet om værtskabet på hotel og restaurant


Deltageren opnår kompetencer at skabe samarbejde med alle virksomhedens medarbejdere om praktiseringen af det gode værtskab på hotel og restaurant. Deltageren får redskaber til implementering af det gode samarbejde om virksomhedens værtskab og kan inddrage virksomhedskulturen og det gode arbejdsmiljø i praktiseringen.


Servering og service i restauranten


Deltageren kan varetage opdækning, tallerkenservering og afrydning i a la carte-, café- og kantinevirksomheder. Deltageren kan foretage servering af morgenmad og brunch samt varme og kolde drikke. Deltageren kan gæstebetjene og servicere med et højt serviceniveau. Deltageren kan prissætte menu og vine samt foretage opgørelse og afregning af den daglige omsætning.


Service i rengøringsarbejdet


Deltageren kan udføre rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.


Service og gæstebetjening ved konferencer


Uddannelsen giver kompetence til at vejlede og rådgive om sammensætning af kursus- og konferencemenu med tilhørende drikkevarer. Deltageren kan kommunikere med virksomhedens forskellige afdelinger for optimal planlægning og effektiv afvikling af konferencer samt indfri gæsters forventninger til indretningen af lokaler til forskellige arrangementer. Deltageren kan foretage afrydning samt følge op på arrangementet med hensyn til afregning og evaluering med gæsten.


Service og værtskab på hotel og restaurant


Deltageren kan anvende imødekommende gæstebetjening og indfri gæstens ønsker og forventninger ud fra virksomhedens muligheder. Deltageren kan i samarbejde med andre medarbejder udøve værtskab i relation til virksomhedens koncept, værdier og kultur, så gæsten får en positiv helhedsoplevelse.


Situationsbestemt ledelse


Efter uddannelsen kan deltageren anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov.

May 3, 2015


Storytelling ifm kommunikation af events


Efter uddannelsen kender deltageren betydningen af at anvende kreativ og interaktiv kommunikation og kan aktivt anvende grundprincipper fra storytelling i forbindelse med kommunikation af events til bl.a. kunder og sponsorer.

March 30, 2015


Takt og tone i gæstebetjening


Rigtig fremtoning og god omgangstone er en naturlig del af fagligheden i professionel gæstebetjening af danske såvel som udenlandske gæster. Professionel gæstebetjening indbefatter ligeledes kompetencen til at anvende psykologiske værktøjer til at give den enkelte gæst personlig service, til at kunne udvise diskretion og empati samt kunne håndtere fortrolighed.

April 26, 2015


Turisme i gæstebetjeningen


Deltageren kan servicere under hensyn til den enkelte gæsts behov og forudsætninger. Deltageren kan vejlede gæsten i oplevelsesmuligheder og infrastruktur i Danmark. Deltageren kan informere om udflugtsmål og udflugtsmålenes tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse.


Turistbuschaufførens serviceydelser


Turistbuschaufførens serviceydelser, planlægning, og formidling af praktisk information i forbindelse med turistudflugter.


Ultimative vinoplevelser og gæstebetjening


Deltageren kan vejlede gæster om valg af vin på baggrund af viden om vindyrkning, vintyper og sensorik. Deltageren kan ud fra et givent virksomhedskoncept eller gastronomisk specialområde planlægge menuer og vælge vine under hensyntagen til råvarer, gastronomiske produktionsmetoder, kultur/traditioner samt ud fra viden om oplevelse af vinens smag i sig selv.


Valg af event type i forhold til kundebehov


Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt analysere kundens behov, identificere og udvælge forskellige typer af events til bedst muligt nytte for kunden samt præsentere kunden for det optimale valg af event med fokus på nytteværdi for kundens formål.

March 30, 2015


Vidensdeling og læring for medarbejdere


På kurset lærer du at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende og skabe netværk til erfaringsudveksling.

April 26, 2015


Økonomisk styring i handelsvirksomheden


Efter uddannelsen kan deltageren deltage i optimering af handelsvirksomhedens økonomiske styring, herunder beregne generelle økonomiske nøgletal, der fx udtrykker virksomhedens indtjeningsevne og kapitaltilpasning samt estimere logistikomkostninger.

May 3, 2015


Human resource


Uddannelsen gør dig i stand til at medvirke aktivt til at udvikle strategier og deltage i implementeringer på personaleområdet. Du får værktøjer til udviklingsprocesserne som strategisk kompetenceudvikling, effektivisering og måling. Herunder ville du kunne være istand til at sætte dig ind i relevante organisationsudviklinger og implementeringen af denne.


Informationsteknologi


Uddannelsen giver dig kompetencer til at imødekomme virksomheders behov på it-området. Du vil få værtøjer i hvordan softwaren er konstrueret og lærer hvordan det er muligt at lave software der er tilpasset den enkelte virksomhed. Uddannelsen giver dig desuden en indføring i hvilke informationssystemer virksomheder kan anvende og have brug for i det daglige arbejde, og i hvordan udviklingen ser ud inden for informationsteknologien.


International handel og markedsføring


Uddannelsen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgelse. Du vil få et nationalt og internationalt udsyn, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og marketing aktiviteter.


Kommunikation og formidling


Uddannelsen giver dig kompetencer inden for både intern og ekstern kommunikation. Du vil få værktøjer til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Du lærer bl.a. om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.


Ledelse


Uddannelsen giver dig ledelsesmæssige værktøjer for at kunne udføre jobbet tilfredsstillende og lede på motiverende og effektiv vis. Uddannelsen vil hjælpe dig til at udvikle dine kompetencer indenfor analysering og planlægning og vil derudover gøre dig stand til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejder.


Oplevelsesøkonomi


Uddannelsen giver dig indsigt og kendskab til oplevelsesøkonomiens betydning for det moderne samfund. Du vil herunder komme til at beskæftige dig med socialistiske, etnografiske og kommercielle analyser og værktøjer, som kan give dig kompetencer til at lede og motivere, samt brande og markedsføre.


Retail


Uddannelsen giver dig værktøjer til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. Du vil udvikle og skærpe dine kompetencer inden for analyser af målgrupper og markedsudvikling i branchen. Derudover vil du også blive klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.


Økonomi- og ressourcestyring


Uddannelsen fokuserer på at tilføje dig kompetencer indenfor såvel intern som ekstern økonomistyring. Det vil give dig talmæssigt overblik samt evnen til at foretage grundige analyser der gør dig i stand til at medvirke til at træffe beslutninger, der har med virksomhedens økonomi at gøre.


HD 1. del, den erhvervsøkonomiske


HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret.


HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse


Uddannelsen giver dig kompetence i at analysere og implementere forretningsprocesser både inden for it, organisation og økonomistyring.


Merkantil diplomuddannelse


Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold. Den merkantile diplomuddannelse indeholder fem forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler, retningsspecifikke og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.


Diplom i ledelse


Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab, strategi og strukturledelse.


Executive Master of Business Administration


Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse med fokus på forandringsledelse og organisationsdesign.


Executive Master of Business Administration (CBS)


Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse med fokus på emner som organisationen, finansiering, strategi, virksomhedsetik og innovation.


Master i oplevelsesledelse


Uddannelsen giver et professionelt grundlag for at varetage ledelses- og udviklingsfunktioner inden for forskellige typer af oplevelsesvirksomheder.


Master i organisatorisk coaching og læring


Uddannelsen giver kompetencer til at udvikle læring og igangsætte forandringsprocesser i organisationer.


Master i organisationspsykologi


Du lærer om det enkelte individ og dets samspil med gruppen og organisationen igennem fag om ledelse, organisationsforandring, psykologiske tests og teambuilding.


Master of Business Administration


Den indledende certifikatdel kvalificerer bredt til ledelsesopgaver og udvikler dine evner til at agere i forhold til organisationens eksterne og interne muligheder. På MBA-delen kan du tone forløbet efter dine behov og gå i dybden med et større projekt i din organisation.


Master of Leadership and Innovation in Complex System


Uddannelsen fokuserer på opbygning og ledelse af innovative netværk både inden for og uden for organisationer, nationale og internationale netværk bestående af fx kolleger og kunder.


Master of Management Development


Undervisningen sigter på, at du udvikler dine kompetencer i samspil med medstuderende, personlig målsætning og uddannelsens kompetencemodel. Du får faglige input vedrørende bl.a. organisation, strategiarbejde, videnledelse, ledelsesfilosofi mm.


Page 1 of 1