Skab serviceoplevelser sammen med gæsten

Beskrivelse

Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe mindeværdige serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan afstemme gæstens forventninger og anvende dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter og de fem sanser i sensorik til at skabe merværdi og oplevelser sammen med gæsten.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening på hoteller og restauranter.

Mål

Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper (interaktion, forventningsafstemning og produktkendskab) til at skabe serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan anvende forventningsafstemning og dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter – på egen arbejdsplads – til at skabe merværdi i mødet med gæsten. Deltageren kan, med afsæt i virksomhedens produkt og koncept, benytte sensorik med de fem sanser (syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen) i skabelsen af serviceoplevelser sammen med gæsten.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage

Anerkendende ledelse

Beskrivelse

Deltageren kan efter kurset anvende en anerkendende tilgang til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Desuden kan deltageren efter kurset sikre en fremadrettet og konsensusorientering løsning af konflikter og en løsningsorienteret tilgang til problemer.

Målgruppe

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Mål

Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse. Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Tilmeld og læs mere

Crowd-control, ledelse og praktisk planlægning

Beskrivelse

Formålet er, med udgangspunkt i den til en hver tid gældende nationale og internationale lovgivning, at sætte deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Mål

Efter endt uddannelse er deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer med baggrund i gældende lovgivning. Deltageren kan vurdere og vejlede om sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder med henblik på at sikre publikums, medarbejderes og egen sikkerhed. Deltageren kan udarbejde beredskabs- og katastrofeberedskabsplan samt sikkerhedsmanual. Deltageren kan under hensyntagen til sikkerheden planlægge og opbygge adgangskontrol og visitationsområde samt vejlede om optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, samariterstationer, vagt og backstage område. Deltageren kan lede holdarbejde, samarbejde tværfagligt samt anvende radio- og alternativ kommunikation.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer i 3 dage.

Drejebog for events

Beskrivelse

Efter uddannelsen kan deltageren skabe et styringsværktøj, en drejebog, til koordinering af en events forskellige faser, under hensyntagen til viden om logistik, ressourcer og faser. Deltageren kan koordinere en event i forhold til de enkelte faser, der indgår.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Mål

Deltageren kan opbygge en drejebog for en event for herigennem bedre at kunne koordinere alle aktiviteter på baggrund af kendskab til eventens forskellige faser og elementer: Organisationsplanlægning, herunder bemanding- Overordnet tidsplan for eventen- Identifikation og beskrivelse af delopgaver i forbindelse med eventen- Milepæle/opgaveliste- Nedsættelse af arbejdsgrupper- Tids- og ressourceplanlægning for den enkelte delopgave- Drejebog for selve eventen- Informations- og kommunikationsstyring- Identifikation af samarbejdspartnere og underleverandører, herunder koordination- Forvaltning af myndighedsrelationer og øvrige berørte parter, f.eks. med henblik på sikkerhed, brand, støj og hygiejne.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

 Kurset varer 2 dage.

Tilmeld og læs mere

Evaluering af events

Beskrivelse

Efter uddannelsen kan deltageren opstille milepæle og mål for eventens proces og slutprodukt samt etablere konstruktive dialoger i forbindelse med formidling af data og viden.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Mål

Deltageren kan bidrage til det samlede arbejde med opstilling af relevante milepæle og mål for eventens processer og slutprodukt med henblik på løbende justering og endelig evaluering. Deltageren kan desuden anvende forskellige teknikker og metoder til at indsamle data og viden gennem hele eventprocessen. Endelig kan deltageren forarbejde og videreformidle de indsamlede data og foretage evaluering i forhold til opstillede mål, samt rapportere til relevante parter.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Tilmeld og læs mere

Facilitering af udviklingen af en eventidé

Beskrivelse

Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med forskellige værktøjer og metoder til at deltageren selvstændigt kan analysere kundens behov, lede idégenereringsprocesser samt foretage en kvalificeret udvælgelse af events og kommunikere eventforslag videre til kunden/beslutningstager.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Mål

Med udgangspunkt i et konkret kundebehov kan deltageren facilitere, det vil sige forberede, tilrettelægge og gennemføre en udviklingsgruppes arbejde med udviklingen af en eventidé, herunder videreformidle kundens eventbehov til udviklerne, og dernæst formidle eventudviklernes ideer til kunden. Deltageren kan desuden anvende forskellige værktøjer og metoder til facilitering og håndtering af idégenerering, samt udvælgelse.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 1 dag.

Formidling og oplevelser

Beskrivelse

Deltageren arbejder med formidling om forskellige naturområder og anvendelse af forskellige formidlingsteknikker. Tilpasning af naturformidling til forskellige målgrupper og forskellige naturområders muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter, oplevelser og publikumsfaciliteter.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skovbrug, naturpleje og naturformidling.

Mål

Deltageren kan formidle om forskellige naturområder. Deltageren kan tilpasse naturformidling til udvalgte målgrupper med udgangspunkt i forskellige formidlingsteknikker, herunder aktiviteter, lege, fortælling og demonstrationer. Deltageren kan identificere et naturområdes muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter, oplevelser og evt. opsætning af publikumsfaciliteter.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 10 dage.

Tilmeld og læs mere

Gastronomen som vært

Beskrivelse

Deltageren kan skabe positive helhedsoplevelser for gæsterne ved at forstå betydningen af værtskab og kunne sætte mål for eget værtskab; herunder kan deltageren endvidere fordele ansattes medansvar i værtskabet. Deltageren kan afdække gæsternes behov og ønsker og således vejlede dem ud fra stedets muligheder. Deltageren kan ligeledes levere gastronomi, som inkluderer “værtskabet” og understøtter virksomhedens koncept.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ikke-faglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling i restaurant kantine og catering.

Mål

Deltageren kan forstå betydningen af “værtskab” og sætte mål for egen rolle som vært. Deltageren kan fordele og synliggøre ansattes medansvar i værtskabet, så gæsten sikres en positiv helhedsoplevelse i virksomhedens ånd. Deltageren kan afdække gæstens ønsker og forventninger og vejlede gæsten ud fra virksomhedens muligheder. Deltageren kan levere gastronomisk oplevelse gennem tilberedning, anretning og autentisk præsentation af retter/menuer, som understøtter virksomhedens atmosfære og koncept.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Tilmeld og læs mere

I frontlinjen i receptionen

Beskrivelse

Deltageren kan efter kurset anvende kommunikations- og samtaleteknikker til at fremme forståelsen mellem gæst og medarbejder og imødekomme gæstens forventninger til service og oplevelser.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med gæstebetjening i receptionen i hotel- og restaurantbranchen.

Mål

Deltageren kan ved hjælp af lytte- og spørgeteknikker i den praksisnære kontakt til gæsten selvstændigt udvælge og anvende metoder og værktøjer, som fremmer kommunikationen og forståelsen imellem gæst og medarbejder. Deltageren kan imødekomme, og mere til, gæstens forventninger til service og oplevelser på baggrund af en øget forståelse for gæstens ønsker.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Beskrivelse

Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål

Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse. I jobfunktionen indgår: Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed. Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.