Kommunikation i teams

Beskrivelse

På kurset lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.

Tilmeld og læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering – service

Beskrivelse

Deltageren lærer om kommunikation og samtaleteknik, så deltageren får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål

Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner. Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.

Kommunikation og kulturforståelse

Beskrivelse

Deltageren kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse, samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne på en måde, der tager hensyn til passagerernes kulturelle baggrunde.

Målgruppe

Rute- og bybuschauffører.

Mål

 Deltageren kan, med udgangspunkt i sit kendskab til et multikulturelt samfund, betjene kunder med forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening

Beskrivelse

Deltagerne vil kunne kommunikere og anvende sit kropsprog i en serviceorienteret gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. Deltagerne vil kunne anvende kommunikative redskaber til afdækning af gæstens forventninger, ønsker og behov.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Mål

Deltagerne kan anvende verbal og nonverbal kommunikation i en serviceorienteret gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. Deltagerne kan, med respekt for den enkelte gæst, anvende kommunikative redskaber til afdækning af gæstens forventninger, ønsker og behov.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Kommunikation som ledelsesværktøj

Beskrivelse

Efter uddannelsen er deltageren bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Mål

Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Økonomi

 Deltager betaler 368 kr.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Kulturafstemt kommunikation i salg og service

Beskrivelse

Efter uddannelsen er deltageren opmærksom på kulturmødets betydning og hvad kulturforskelle indebærer og kan dermed tilpasse kommunikation til samarbejdspartnerens kulturbaggrund og forventning til service samt til virksomhedens servicemål.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation, salg og service tværkulturelt nationalt og internationalt.

Mål

Deltageren kan kommunikere målrettet i en salgs- eller servicesituation, ved at anerkende kunders eller andre samarbejdspartneres kulturbaggrund og forventninger til kommunikationssituationen. Herunder kan deltageren anvende redskaber, fx fortolkningsmodeller, erfaringspositioner, kommunikationsmodeller til at afkode og analysere kulturmødet mellem kunder og sig selv. Endvidere kan deltageren vise respekt for kundens grænser samt vise indsigt i og forståelse for, hvad kulturforskelle indebærer i mødet med andre kulturer og således kommunikere målrettet og kulturafstemt med henblik på at imødekomme virksomhedens servicemål og høj grad af kvalitet i kommunikationen.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Kulturafstemt kommunikation i salg- og servicesituationer

Beskrivelse

Efter uddannelsen er deltageren opmærksom på kulturmødets betydning og hvad kulturforskelle indebærer og kan dermed tilpasse kommunikation til samarbejdspartnerens kulturbaggrund og forventning til service samt til virksomhedens servicemål.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation, salg og service tværkulturelt nationalt og internationalt.

Mål

Deltageren kan kommunikere målrettet i en salgs- eller servicesituation, ved at anerkende kunders eller andre samarbejdspartneres kulturbaggrund og forventninger til kommunikationssituationen. Herunder kan deltageren anvende redskaber, fx fortolkningsmodeller, erfaringspositioner, kommunikationsmodeller til at afkode og analysere kulturmødet mellem kunder og sig selv. Endvidere kan deltageren vise respekt for kundens grænser samt vise indsigt i og forståelse for, hvad kulturforskelle indebærer i mødet med andre kulturer og således kommunikere målrettet og kulturafstemt med henblik på at imødekomme virksomhedens servicemål og høj grad af kvalitet i kommunikationen.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening

Beskrivelse

Deltagerne kan ved hjælp af kommunikationsforståelse og kendskab til kulturskikke, omgangsformer og normer levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters særlige behov og ønsker. Deltageren kan endvidere med gæstens behov i fokus initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Mål

 Deltageren kan agere hensigtsmæssigt på internationale gæsters særlige ønsker og behov ud fra en forståelse af kulturel forskellighed og basal kendskab til oversøiske og europæiske kulturskikke, omgangsformer og normer. Deltageren kan ved hjælp af verbal og nonverbal kommunikationsforståelse udføre konkrete servicehandlinger og styrke relationen til alle gæstetyper uanset deres nationalitet. Deltageren kan levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters forventninger og kulturelle baggrund. Deltageren kan med gæstens behov i fokus initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.

Kundeanalyse og e-strategi

Beskrivelse

På kurset arbejdes der med strategisk brug af internettet til e-forretning, markedsafsøgning og valg af kundegrupper. Hvad der er af mulighederne omkring IT-løsninger i forhold til virksomhedens e-handels/e-business målsætning, e-shops, e-kataloger, e-handelspladser, intranet og ekstranet funktionaliteten, og hvad er forskellene i mellem offline og online indsatser.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker at forbedre de eksisterende e-løsninger. Kurset er målrettet til AMU-målgruppen, til medarbejdere der arbejder dagligt med salg og service samt med formidlings- og administrative opgaver.

Mål

Deltageren kan udføre en mindre analyse af virksomhedens kunder, for at afdække potentialer for salg af virksomhedens ydelser og produkter online. Deltageren kan via kundeanalysen generere en behovsoversigt og identificere nøgleområder for virksomhedens e-strategi (strategi på online markedet), herunder indsatsen vedrørende online markedsføring og salg. En beskrivelse af e-strategiens nøgleområder klarlægger hvilke e-services der skal satses på og hvilke faglige kompetencer det kræves at kunne følge e-strategien.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Tilmeld og læs mere

Kundeservice

Beskrivelse

Tværgående uddannelse om kundeservice. Deltageren kan efter uddannelsen forstå de faktorer, der spiller en afgørende rolle i bestræbelserne for at yde god service. Deltageren lærer at være opmærksom på den mangeartede kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

Målgruppe

Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for transportbranchen eller andre brancher, hvor der ydes kundeservice.

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.

Tilmeld og læs mere